Regeringen udgav i maj 2018 en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, som omfatter staten og seks samfundskritiske sektorer. Strategien indeholder tværgående initiativer med sigte på at øge den tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, at øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt at styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed.

CFCS fik i den forbindelse en række opgaver. Finansieringen heraf er sket ved, at der med Forsvarsforliget 2018-2023 er afsat betydelige midler til en styrkelse af cyberområdet.

Styrket indsats til forebyggelse af cybersikkerhedshændelser
CFCS har løbende i 2018 gennemført en væsentlig styrkelse af kapaciteten til at yde en forebyggende og rådgivende indsats i forhold til bl.a. samfundsvigtige offentlige institutioner og virksomheder. Der er sket en væsentlig udvidelse af centerets Trusselvurderingsenhed og af centerets rådgivningsvirksomhed, herunder særligt en styrkelse af centerets støtte til de seks samfundskritiske sektorer bl.a. i form af et vidensdelingsnetværk for de decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder i sektorerne der er etableret som del af strategien.

Et nationalt cybersituationscenter
CFCS åbnede i oktober 2018 et cybersituationscenter med det formål at skabe et bedre overblik over cybertrusler. Situationscenteret samler viden fra centerets netsikkerhedstjenestes monitering, hændelseshåndtering og rådgivning ved hændelser. Situationscenteret indgår som del af Center for Cybersikkerheds samarbejde med de seks samfundskritiske sektorers decentrale cyber- og informationssikkerheds¬enheder. Der sket i koordination med Center for Cybersikkerheds sektorrettede aktiviteter om trusselsvurdering og sikkerhedsrådgivning.

Udbygning af sensornetværket
Med sigte på en bedre beskyttelse af Danmark mod avancerede cyberangreb har centeret indledt et arbejde med at forberede en yderligere udbredelse af det teknisk avancerede sensornetværk til myndigheder og virksomheder.

Sektorstrategier
Med den nationale strategi har seks samfundsvigtige sektorer hver skullet udarbejde en sektorstrategi og etablere en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS). Sektorstrategierne kan findes her: EnergiTransportTeleFinansSundhed, og Søfart.

sikkerdigital.dk
Som led i den nationale strategi er der åbnet en portal, sikkerdigital.dk, hvor borgere, virksomheder og myndigheder kan finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sidst opdateret 25. januar, 2021 - Kl. 15.22