[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed (CFCS) udmønter en pulje på op til 2 mio. kr. til aktiviteter, der kan øge børn og unges viden om og forståelse for cyber- og informationssikkerhed. Formålet med puljen er at støtte aktiviteter, der vækker børn og unges lyst og kompetencer til at færdes sikkert i et digitalt samfund. Puljen kan fungere som opstarts-støtte til aktiviteter, der kan implementeres i allerede eksisterende undervisning eller materiale.


Puljen kan eksempelvis støtte udviklingen af:


• Udbygning og udbredelse af allerede eksisterende aktiviteter eller materialer med cyber- og informationssikkerhed
• Spil eller andre interaktive læringsformer, som kan bruges i relation til allerede eksisterende aktiviteter
• Uddannelse af lærere, andre undervisere eller forældre, så de er bedre rustet til at formidle viden om cyber- og informationssikkerhed, gerne med udgangspunkt i eksisterende materialer
• Frivillige uddannelsesaktiviteter eller materiale, som lærere kan bruge i undervisningen

I udvælgelsen af aktiviteter lægges der vægt på, at:

• Aktiviteten er levedygtig på længere sigt og at der er taget hånd om behov for opdatering og vedligehold
• Der er en plan for formidling og evt. markedsføring af aktiviteten, så målgruppen rammes af aktiviteten
• Flere parter samarbejder om at skabe aktiviteten


Ansøgningsproces
Ansøgninger behandles i åben konkurrence efter vurderingskriterier-ne beskrevet i opslaget. CFCS vil evaluere de indkomne forslag i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, inden CFCS træffer beslutning om udmøntning af midlerne fra Forsvarsforligets pulje til uddannelse og forskning inden for cybersikkerhed. Ansøgninger vurderes løbende frem mod ansøgningsfristen, og der kan ligeledes gives tilsagn om bevilling løbende.


Puljen forventes at være på op til 2 mio. kr. og at blive udmøntet til mellem 1-10 projekter, der skal afsluttes i 2020. Medfinansiering fra andre finansieringskilder, herunder ansøgers egne midler, er muligt og skal fremgå af budgettet for projektet. Der kan ikke søges om midler til dækning af overhead-omkostninger, kompetenceudvikling af ansøger, studieture og som hovedregel ikke til indkøb af udstyr.


Ansøger
Private og offentlige organisationer, foreninger mv. med erfaring inden for uddannelse og vidensformidling til børn og unge samt viden om cyber- og informationssikkerhedsområdet kan ansøge om midler fra puljen.


Ansøgningsfrist
Seneste ansøgningsfrist er den 18. maj 2020, men ansøgninger behandles løbende. Ansøgninger indeholdende beskrivelse af projektet, parter, budget, tidsplan samt øvrige relevante informationer skal sendes på mail til Majbrit Nygaard Christensen, e-mail: majnyg@cfcs.dk.


Center for Cybersikkerhed afgiver tilsagn om bevilling løbende og senest den 15. juni 2020. Bevillingen tildeles den primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere parter. Efter projektets afslutning udarbejdes en slutrapport. Bevillingen kan udbetales efter projektets afslutning eller i rater efter hver afsluttet og godkendt milepæl.


Spørgsmål
Har du spørgsmål til opslaget eller ansøgningsprocessen, så kontakt Majbrit Nygaard Christensen, e-mail: majnyg@cfcs.dk.


Puljen er opslået på statens-tilskudspuljer.dk (https://www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet/4)