Tirsdag den 12. oktober deltog CFCS for tredje gang i den europæiske øvelse i cybersikkerhed, BlueOlex. Øvelsen blev i år afholdt som en blandet fysisk og virtuel øvelse med Rumænien som vært. Udgangspunktet var det samme fiktive cyberangreb mod transportsektoren, som blev øvet i CySOPEx-øvelsen den 19. maj 2021. Angrebet var imidlertid eskaleret og havde større konsekvenser, og man øvede dermed et højere beredskabsniveau med yderligere informationsudveksling. Derfor var det denne gang ledelseslaget i det europæiske CyCLONe-netværk (Cyber Crises Liason Organisation Network), der blev aktiveret. CFCS repræsenterer Danmark i CyCLONe.

Under øvelsen skulle medlemmerne af CyCLONe beslutte, hvordan der skulle handles på den tilgængelige information med fokus på, hvilken information det politiske niveau har brug for under en større cyberhændelse. Det kan for eksempel være indvirkningen af hændelsen i de enkelte medlemsstater, egne nationale foranstaltninger og kommunikationslinjer. Derudover var hensigten at blive klogere på, hvordan man kan sikre, at information bliver delt under en større cybersikkerhedshændelse.

Øvelsen viste, at den information, de fleste medlemsstater efterspørger fra andre under en cyberkrise, er: Hvad er der sket, hvilke konsekvenser har der været, og hvad gør de enkelte lande for at mitigere situationen. Informationen vil hjælpe med at understøtte det politiske niveau og krisestyringen nationalt. Det er derfor de informationer, der er essentielle at dele gennem CyCLONe-netværket. Øvelsen pegede desuden på, at det er komplekst at vurdere den information, der kommer ind under en cyberkrise, og at det kan være udfordrende at tænke videndeling med europæiske kolleger ind, mens man har travlt med at håndtere situationen nationalt.

Det overordnede formål med BlueOlex er at træne og skærpe det tværgående samarbejde og deling af information på operationelt niveau i EU, så der kan handles hurtigt og effektivt i tilfælde af en større cybersikkerhedshændelse, der rammer flere lande. BlueOlex øvelsen gentages årligt.

Læs mere om øvelsen her.

Om CyCLONe

CyCLONe-netværket er en del af EU's krisestyringsramme for cybersikkerhed og adresserer det operationelle niveau i Kommissionens henstilling om en koordineret reaktion på væsentlige cybersikkerhedshændelser og -kriser, det såkaldte Blueprint. Blueprintet tager afsæt i tre niveauer af krisehåndtering (politisk-strategisk, operationelt og teknisk). CyCLOne bidrager til et samlet europæisk situationsoverblik under større cyberkriser og supplerer til det politisk-strategiske niveau og det tekniske niveau i form af EU's CSIRT-netværk. CyCLONe-netværket er delt i officer- og ledelsesniveau.