Cybersikkerhedsrådet har nu været i gang i et år, og årets sidste møde den 14. december havde fokus på at evaluere årets aktiviteter og planlægge arbejdet for det kommende år.

Rådet har især haft fokus på bidrag til det strategiske arbejde med cybersikkerhed på nationalt niveau [læs mere her], og gennemført to meget velbesøgte webinarer i juni og oktober.

I foråret deltog Cybersikkerhedsrådet desuden i en række særmøder forud for lanceringen af den danske app Smitte|stop til brug for smitteopsporing af COVID-19.

På webinaret i juni var der debat om tre aktuelle emner sikkerhed og IoT-produkter, DNS-blokering og erfaringsudveksling. Mens efterårets webinar – som led i cybersikkerhedsmåneden – bød på konkrete råd og vejledning til både borgere, myndigheder og virksomheder.

Som led i arbejdet med bidrag til det strategiske arbejde på nationalt niveau har rådet bl.a. afholdt en række temamøder [læs mere her] med fokus på input til den kommende nationale strategi under overskrifterne ledelsesforankring og kompetenceudvikling, robusthed og resiliens, samarbejde og organisering samt internationale bidrag og indsats [læs kommissorium for den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi]. Derudover har bl.a. den kommende mærkningsordning vedr. it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse været på dagsordenen.

2021 tegner til at blive endnu et spændende år, hvor Cybersikkerhedsrådet naturligt fortsat vil have fokus på den nye nationale strategi. Derudover forventes fokus på bl.a. kritisk infrastruktur og forskning, uddannelse og kompetenceudvikling inden for cybersikkerhed. Der er desuden lagt op til, at rådet igen i 2021 vil være værter for to større offentlige arrangementer om aktuelle emner inden for cybersikkerhed.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Rikke Hougaard Zeberg fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og bidrager til videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet byder desuden ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer. Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab.

Cybersikkerhedsrådet består af 21 medlemmer, som er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.