Fredag d. 3. marts 2023 mødtes Cybersikkerhedsrådet for at drøfte it-beredskab i staten. Rådet drøftede de udfordringer, der kan være i forbindelse med implementering, planlægning og test af beredskab og fremadrettede indsatser.

I forlængelse af drøftelsen afgav rådet input til opmærksomhedspunkter i forbindelse med et initiativ fra den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Initiativet skal bidrage til at hjælpe statslige myndigheder til bedre at kunne udføre genopretningstests på samfunds-kritiske it-systemer. Rådet drøftede blandt andet, hvad man skal være opmærksom på, når man planlægger at gennemføre en genopretningstest, og hvordan man bedst samler op på de erfaringer, man gør sig i forbindelse med denne.

Den nye digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre, lagde også vejen forbi for at hilse på rådet og for at få input med på vejen:

”Det er helt afgørende for digitaliseringen i Danmark, at der er styr på cyber- og informationssikkerheden. Derfor er jeg glad for, at vi har et Cybersikkerhedsråd, som bidrager med at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde. For hvis vi skal løfte sikkerheden på tværs af den offentlige og private sektor, er der brug for at bringe alle gode kræfter i spil,” siger Marie Bjerre.

Om Cybersikkerhedsrådet
Som led i den politiske aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget i 2019, at der skulle nedsættes et offentlig-privat Cybersikkerhedsråd. Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 har regeringen og forsvarsforligskredsen besluttet at videreføre Cybersikkerhedsrådet.

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden og forståelse for de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet vil fokusere på det strategiske niveau og konkret have følgende arbejdsområder:

  • Strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi
  • Bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer.
  • Strategisk bidrag til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning
  • Bidrag til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.