De decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder arbejder for at styrke cybersikkerheden i de seks samfundskritiske sektorer. På tværs af sektorerne oplever enhederne, at de står over for en række fælles problemstillinger. Derfor er der stor værdi i og god læring ved at videndele om de erfaringer og løsninger, som de enkelte enheder gør sig.

Men smidig videndeling kræver, at der er gode rammer på plads, som gør det muligt at udveksle erfaringer og viden. Årets tredje møde i DCIS-netværket havde derfor videndeling som omdrejningspunkt. Netværket har allerede styrket indsatsen omkring videndeling væsentligt, men mødet gav enhederne mulighed for at evaluere indsatsen i regi af DCIS-netværket og at drøfte, om man kan eller skal etablere yderligere rammer for at styrke udvekslingen af viden på tværs af sektorerne.

Under drøftelsen havde enhederne især fokus på vigtigheden af konkret og relevant videndeling med afsæt i strategiske initiativer. Der blev også drøftet barrierer for videndelingen, hvor der kan være overvejelser af juridisk og teknisk karakter, som står i vejen. Endelig kom diskussionen omkring forskellige formater for møder, hvor der var enighed om at udnytte muligheden for at kombinere fysiske og digitale møder.

Efter drøftelsen evaluerede DCIS-netværket det sidste møde i juni, som havde risikovurderinger som tema. Som vanligt blev der også afholdt et koordinationsmøde med fælles orientering, hvor CFCS blandt andet gav en status på arbejdet med udrulning af sensorer og forberedelse af den kommende nye, opdaterede nationale cyber- og informationsikkerhedsstrategi. Sektorerne tog derefter en drøftelse af det igangværende arbejde med deres sektorstrategier. Under denne del blev der også afrapporteret fra de tværsektorielle arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med videndelingsnetværket.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Netværket drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov, og CFCS bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser. Digitaliseringsstyrelsen og PET deltager også i netværket.