[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Arbejdet med at opbygge et tæt samarbejde om videndeling mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS er i god gænge. Sektorerne og CFCS mødtes for anden gang fredag d. 12. april 2019 i regi af videndelingsnetværket nedsat som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Et væsentligt fokus for mødet var, hvordan sektorerne kan lære af hinanden. Alle seks sektorer har udarbejdet en cyber- og informationssikkerhedsstrategi tilpasset egen sektor og etableret en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed. Kredsen havde en tværgående drøftelse af initiativerne de forskellige sektorstrategier, der blev offentliggjort ved årsskiftet, og det videre arbejde med disse. Deltagerne udvekslede desuden erfaringer med og muligheder for videndeling om sikkerhedshændelser med henblik på at styrke sikkerheden i de enkelte sektorer, ligesom CFCS orienterede om arbejdet med yderligere udrulning af sensornetværket.

CFCS orienterede også om arbejdet med CFCS´ trusselsvurderinger og opfordrede til at sektorerne bruger dem aktivt i deres risikoarbejde. Den årlige cybertrusselsvurdering fra CFCS blev udgivet d. 25. marts.

Formålet med vidensdelingsnetværket er at facilitere og øge videndelingen, styrke koordinationen på tværs af de samfundskritiske sektorer samt igangsætte og gennemføre fælles indsatser. Netværket faciliteres af CFCS og drives med udgangspunkt i de samfundskritiske sektorers ønsker og behov og danner en ramme, hvor der kan udveksles sektorspecifikke erfaringer til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de samfundskritiske sektorer og for Danmark som helhed. Center for Cybersikkerhed bidrager bl.a. med relevant viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser til netværket.