[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Alle ministerier samt Danske Regioner mødtes for 4. gang i den tværministerielle kontaktgruppe fredag d. 1. november. Fokus på mødet var bl.a. fremdrift i de mange initiativer i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, herunder kompetenceudvikling og den internationale indsats. Sundhedsdatastyrelsen holdt oplæg om arbejdet i sundhedssektoren med bl.a. risiko- og sårbarhedsvurderinger, og Statens IT var inviteret til at orientere om en ny it-sikkerhedsløsning, en såkaldt SIEM-løsning (Security Information and Event Management) til gavn for kunderne hos Statens IT.

Mødet var også en oplagt anledning til at præsentere de nyeste vejledninger fra Center for Cybersikkerhed om passwords og informationssikkerhed i leverandørforhold.

Kontaktgruppen er med til at sikre tæt kobling mellem den centrale indsats for cyber- og informationssikkerhed og det konkrete arbejde hos myndigheder og sektorer. Kontaktgruppen skal sikre bred videndeling om cyber- og informationssikkerhed på et strategisk niveau og drøfte relevante emner for på den måde at løfte vidensniveauet på tværs af sektorer.

Kontaktgruppen består af repræsentanter på chefniveau fra samtlige ministerområdet samt KL og Danske Regioner. Gruppen mødes to gange årligt under ledelse af chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, og direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg.