[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed udmønter en pulje på op til 3 mio. kr. til at understøtte forskning i cyber- og informationssikkerhed med det formål at bidrage til at løfte det generelle kompetenceniveau inden for cybersikkerhed og understøtte et bæredygtigt uddannelses- og forskningsmiljø inden for cybersikkerhed i Danmark.

Initiativet er en del af forsvarsforligets pulje til forskning og uddannelse og kan eksempelvis støtte:

  • Frikøb af ressourcer til at forberede ansøgninger til større forskningspuljer, fx i EU
  • Frikøb af ressourcer til forundersøgelser af potentielle forsk-ningsprojekter
  • Udbredelse af cybersikkerhed til andre fagområder

I udvælgelsen af projekter lægges der vægt på, at projektet:

  • bidrager til opfyldelse af formålet om et bæredygtigt uddannelses- og forskningsmiljø inden for cybersikkerhed i Danmark
  • indebærer samarbejde på tværs af flere uddannelses- og forskningsinstitutioner
  • vurderes at have en væsentlig faglig relevans for et bæredygtigt uddannelses- og forskningsmiljø inden for cybersikkerhed i Danmark

Ansøgningsproces
Ansøgninger behandles i åben konkurrence efter vurderingskriterierne beskrevet i opslaget. Der nedsættes i samarbejde med CyberHuben et rådgivende ekspertpanel bestående af specialister fra uddannelsesinstitutionerne med dokumenteret forskningserfaring inden for cybersikkerhed, som skal vurdere ansøgningernes relevans i forhold til de opsatte kriterier. Ekspertpanelets vurdering vil indgå i Center for Cybersikkerheds beslutning om udmøntning af midlerne fra Forsvarsforligets pulje til uddannelse og forskning inden for cybersikkerhed.

Puljen forventes at være på op til 3 mio. kr. og at blive udmøntet til 1-5 projekter, der skal afsluttes i 2020. Medfinansiering fra andre finansieringskilder, herunder ansøgers egne midler, er muligt og skal fremgå af budgettet for projektet. Der kan ikke søges om midler til dækning af overhead-omkostninger, indkøb af udstyr, kompetenceudvikling og studieture.

Ansøger
Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020.

Ansøgninger indeholdende beskrivelse af projektet, parter, budget, tidsplan samt øvrige relevante informationer skal sendes på mail til Majbrit Nygaard Christensen, tlf. 7959 8784, e-mail: majnyg@cfcs.dk.

Center for Cybersikkerhed forventer at give tilsagn om bevilling efter dette opslag inden den 14. februar. Bevillingen tildeles den ansøgende institution/primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere institutioner. Efter projektets afslutning udarbejdes en slutrapport. Bevillingen kan udbetales efter projektets afslutning eller i rater efter hver afsluttet og godkendt milepæl.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til opslaget eller ansøgningsprocessen, så kontakt Majbrit Nygaard Christensen, tlf. 7959 8784, e-mail: majnyg@cfcs.dk.

Puljen er opslået på statens-tilskudspuljer.dk